LSG i Örnsköldsvik

Ledningsgrupp för lokal samverkan inom Örnsköldsviks kommuns geografiska område mellan Kommunen, Region Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen när det gäller främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa och egen försörjning.

Samordningsförbundet Örnsköldsvik FINSAM Verksamhet grupp team mote teamwork inkluderande 2

Uppgifter.

LSG består av avdelnings- och enhetschefer från de olika samverkande myndigheterna och har som uppgift att...

  • ge förutsättningar för samverkan i respektive organisation genom att skapa motivation och legitimitet för samverkansarbetet.
  • informera och sprida kunskap om respektive myndighetsuppdrag och verksamhet.
  • stimulera lokalt erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
  • identifiera och besluta om prioriterade fokusområden.
  • initiera gemensamma insatser samt föreslå finansieringsformer.
  • ge samverkansuppdrag till arbetsgrupper samt följa upp resultaten.
  • vara beredningsorgan för Samordningsförbundet.
  • vara ledningsgrupp för Personliga ombuden.
  • ansvara för att Hälsams fastställda länsöverenskommelser vad gäller Barn, unga och vuxna implementeras i verksamheterna. Vid behov upprätta lokala rutiner så att intentionerna i överenskommelserna får genomslag. Vad gäller målgruppen Äldre så finns det en speciell LSG för dem som endast består av Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

Dokument.

Verksamhetsplan, fokusområden, policy.

Till LSG-dokumenten

Kontaktuppgifter

Lokala samverkansgruppen.