Förbundsstyrelsen

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik.

Collaboration and analysis by business people working in office

Uppgifter.

Enligt förbundsordningen har styrelsen till uppgift att...

  • Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  • Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  • Finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
  • Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
    samordning ska användas.
  • Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
  • Effektivare samlad resursanvändning, framför allt inom folkhälsoområdet.
  • Varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.

Övergripande strategiskt mål:
I Örnsköldsvik finns en hållbar samverkansstruktur i ständigutveckling för att tillgodose människors behov fördjupat samordnat stöd av arbetsinriktad rehabilitering.

Effektmål:
Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska.

Styrelsen för Samordnings­förbundet i Örnsköldsvik

Från och med 2023-04-01.

Ersättare

Sammanträdesplan 2024

Fredag den 16 februari 13:00-16:00

Plats: Kronan

Fredag den 22 mars, 13:00-16:00

Plats: Kronan
Agenda: Beslut om årsredovisning 2023

Fredag den 19 april, 08:30-11:30

Plats: Kronan

Torsdag den 30 maj, 08:30-11:30

Plats: Kronan

Fredag den 23 augusti, 08:30-11:30

Plats: Kronan

Torsdag den 26 september 13:00-16:00

Plats: Kronan

Onsdag den 23 oktober 13:00-16:00

Plats: Kronan

Fredag den 29 november 13:00-16:00

Plats: Kronan
Agenda: Beslut om verksamhetsplan och budget

Onsdag den 11 december 13:00-16:00

Plats: Kronan

Styrelseprotokoll

Övrigt

April
Nationella Finsamkonferensen Digital.

Maj
Gemensamt medlemssamråd för Samordningsförbunden i Västernorrland (FK är ansvarig).

20 september
Planeringsdag med LSG halvdag, förmiddag (Plats ej klart).

V 46 november
Norrlandskonferens i Skellefteå.

21 november
NNS Medlemsmöte i Stockholm.