JÖFFV

Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld – vi förebygger bäst tillsammans är ett kommunövergripande utvecklingsarbete som samordnas av Örnsköldsviks kommun, Samordningsförbundet och Polisen.

Jamstallt Ornskoldsvik Samordningsforbundet FINSAM Vy over Ovik Stad Rosa Himmel 1 webb

Jämställdhets­strategi.

Bakgrund till JÖFFV.

Kommunens jämställdhetsarbete intensifierades 2018 i samband med att kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen (europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på kommunal och regional nivå). Även det specifika våldsförebyggande arbetet intensifierades i och med undertecknandet av länsstrategin mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Undertecknandet av CEMR deklarationen innebar även att kommunen åtog sig att ta fram en jämställdhetsstrategi för att skapa en långsiktig och strukturerad plan på hur jämställdhetsarbetet ska ske inom kommunen. Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld är Örnsköldsviks kommuns arbete med att uppfylla de mål som finns i jämställdhetsstrategin med tillhörande handlingsplaner.

Samordningsförbundets ingång är Regeringens beslut 2019 att uppdra åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld med mera, med utgångspunkt från den planen 2019-2021 som Socialstyrelsen redovisade till regeringen den 21 maj 2019 (S2018/03696/JÄM).

Regeringsuppdrag.

NNS fick regeringsuppdraget 2019-2021.

Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för övergripande samordning, uppföljning och redovisning av både myndighetsgemensamma och myndighetsspecifika insatser. Till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag hör även att stödja samordningsförbundens medlemsorganisation NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) samt att följa och utvärdera några samordningsförbunds pilotverksamhet för upptäckt av våld vid några samordningsförbund.

NNS fick regeringsuppdraget 2019-2021 och har nu fått ett fortsatt regeringsuppdrag under 2022 därför att samordningsförbunden utgör en rikstäckande struktur för lokal samverkan mellan kommun, Region, Arbetsförmedling och Försäkringskassan som med fördel kan involveras i arbetet för att förbättra upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och därmed kunna förmedla adekvata insatser.

JÖFFV Affisch Stoppa Valdet staende 1
Avsiktsförklaring JÖFFV Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld Dokument Hamn 1

Avsiktsförklaring.

Örnsköldsviks kommun, Samordningsförbundet och Polisen.

Örnsköldsviks kommun, Samordningsförbundet och Polisen har gemensamt undertecknat en avsiktsförklaring i syfte att tydliggöra ett ställningstagande för att tillsammans bidra till att göra Örnsköldsvik en jämställd plats fri från våld.

I avsiktsförklaringen går det att läsa att utvecklingsarbetets fokus är:

  • Kunskap om våldets mekanismer och sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
  • Medvetenhet kring destruktiva maskulinitetsnormer och våld
  • Avståndstagande från våld och destruktiva maskulinitetsnormer.
  • Uppmärksamhet och beredskap att gripa in för att förhindra våld.
  • Insikt bland personal och ledare om hur viktigt det är att jobba för jämställdhet och frihet från våld.
  • Kunskap om sambandet mellan alkohol, narkotika och våld samt insatser för att stoppa ungas tillgång till alkohol och narkotika.
  • Kompetensförsörjning för jämställdhetsintegrerat och våldspreventivt arbete.
  • Systematiska våldspreventiva insatser.
  • Strukturerad samverkan mellan olika aktörer i det våldspreventiva arbetet.

Bra att veta

Att arbeta för ett Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld är en investering i framtiden. Bra saker att göra utan att det behöver kosta – Att justera befintliga arbetssätt kan leda till minskat antal suicid, tryggare elever med bättre studieresultat och en framgångsfaktor för tillväxt.

Jämställda organisationer fria från våld genererar högre avkastning, bättre arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro och därmed skapas attraktiva arbetsgivare.

JOFFV ikon Forandringsprincip Vald transp

Våld

Ökad medvetenhet och kunskap om våld.

JOFFV ikon Forandringsprincip Genus transp

Genus

Utmana begränsande, stereotypa och destruktiva genusnormer.

JOFFV ikon Forandringsprincip Askadare transp

Åskådare

Motivera till aktiva åskådare och civilkurage.

Vi använder den socioekologiska modellen utifrån att den är användbar i våldsprevention eftersom den presenterar våld mot kvinnor som ett mångfacetterat problem som påverkas av såväl individuella som kulturella och strukturella faktorer. Den har framhållits som ett ramverk för att förstå hur våld kan uppkomma men också hur det går att förebygga (Jämställdhetsmyndigheten, 2020).

Fokus för vårt utvecklingsarbete är universell prevention som kan bidra till att mota flera riskfaktorer och stärka flera skyddsfaktorer samtidigt. För våld förebygger vi bäst tillsammans.

Utvecklingsarbetet utgår från den handbok som Jämställdhetsmyndigheten och föreningen MÄN tagit fram för våldspreventivt och jämställdhetsfrämjande arbete – Inget att vänta på.

JÖFFV Grafik 2

Som företagare, föreningsaktiv, privatpersoner eller kommuninvånare i Örnsköldsvik kan du få råd och stöd att komma i gång med jämställdhetsfrämjande och våldsförebyggande arbete på din arbetsplats, i din förening eller få information för att fundera vidare själv.  Ta gärna kontakt med oss!

Kontakt

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Emmelie Carlsson,