Behandling av personuppgifter hos Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera. Personuppgifter om dig behandlas bara om det finns laglig grund. En sådan laglig grund kan vara ett aktivt samtycke från dig. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, om det finns en rättslig förpliktelse, för att skydda den registrerades grundläggande intressen eller för att, fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Informationsskyldighet

Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera om den behandling som utförs. Du har rätt att få veta för vilket ändamål dina personuppgifter kommer att behandlas, med vilken laglig grund samordningsförbundet behandlar uppgifterna och hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Information om hur dina personuppgifter behandlas i olika situationer lämnas ifall det är möjligt i samband med att förbundet tar del av dina personuppgifter.

Rättigheter

  • Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse.
  • Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.
  • I vissa fall föreligger också rättigheterna radering, dataportabilitet, begränsning och invändning.
  • Du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag från förbundet med information om de behandlingar av dina personuppgifter som förekommer.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om behandling av personuppgifter kontakta: Förbundschef Pär Eriksson eller förbundets dataskyddsombud .