Tillgnglighetsanpassade stigar i Skagshamn

Vidare Vy

Personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte direkt utan förberedelse kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster behöver en förebyggande rehabilitering innan arbetsplatsnära rehabilitering är aktuell.

Denna arena och form av rehabilitering saknas fortfarande i samhället idag. Förlängning av tidigare lyckat projekt då parternas bedömning är att insatsen genom åren har stärkt deltagande individers resa mot egen försörjning. Övergångar mot gemensam kartläggning och sjukersättning påvisar detta. I annat fall finns det efter avslutad insats en bättre planering framåt mot nästa steg än vad fallet var innan insatsen. Rehabiliteringen som erbjuds hos Vidare Vy sker i samarbetade med kommunens arbetsmarknadsenhet, Startpunkten, där personer får träffa en handläggare/arbetsterapeut. Försäkringsutredarna (FU) på Försäkringskassan som arbetar med samordning av rehabilitering jobbar nära arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter och coacher på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs.

Syfte

Arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter inom Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med arbetsmarknadscoacher för att ge Försäkringskassan ett underlag där arbetsförmåga beskrivs för att möjliggöra fortsatt planering mot återgång i arbete.

Mål

Målet är att stärka de individer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och att därmed förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning och står så långt från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster, utan behöver en period för att bli redo för mer aktiv rehabilitering. Personer med psykiska diagnoser och sociala funktionshinder samt personer med fysiska funktionshinder och social problematik.

Remiss

Försäkringskassa remitterad till arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Helen Berglund.


Samordningsförbundet Örnsköldsvik FINSAM Verksamhet Livet Kliv Nästa steg 1

Första linje psykisk ohälsa HC ankaret

Psykisk ohälsa ökar bland yngre personer i arbetsför ålder och likaså andelen sjukskrivningar till följd av detta. Patienten får idag först en läkartid för att sedan remitteras till psykolog för en bedömning inför eventuell behandling.

Idag är väntetiden till psykolog nästan 6 månader vilket innebär en flaskhals gällande personer med psykisk ohälsa. Vi vill förändra och effektivisera patientflödet kring denna patientgrupp genom att ta bort remisskravet från läkare till psykolog som innebär, inte bara fler läkartider till andra patientgrupper, utan också en ökad kvalité och tillgänglighet för våra medborgare med psykisk ohälsa. Vi vill också utveckla samarbetet mellan psykolog och rehabkoordinator i svårare sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden för att ge snabbare hjälp till aktuell patient och i förlängningen använda rätt resurs, rätt vårdnivå till rätt patientärende.

Syfte

Öka tillgängligheten till psykologisk bedömning/behandling för våra invånare med psykisk ohälsa samt effektivisera arbetssättet för patienter med sjukskrivnings- och rehabiliteringsbehov för snabbare återgång i arbete.

Mål

Ökad tillgänglighet för patienter med psykisk ohälsa samt effektivare flöde i sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen.

Målgrupp

Patienter med psykisk ohälsa.

Remiss

Ordinarie remissförfarande inom primärvården.

Kontakt

Hälsocentralen Ankaret, psykolog och rehabkoordinator.


Rastplats vid Svarttjrn i Sjlevad.

Resurslotsen

Finns personer i samhället som har hamnat i utanförskap på grund av ohälsa eller andra orsaker. Behovet av samordning av myndigheters insatser är av vikt för att dessa ska kunna nå ut på arbetsmarknaden eller få rätt stöd i rätt tid.

Utifrån tidigare utredningar har man sett vikten av samverkansforum där representanter från olika myndigheter arbetar. Resurslotsen är en samverkansarena som har till uppgift att effektivisera och förenkla samordningen av insatser gentemot individens väg mot egen försörjning.

Syfte

Syftet med Resurslotsen är effektivisera och förenkla samordningen av insatser gentemot individen. Att erbjuda ett behovsstyrt stöd som innebär att varje individ finner rätt plats av rätt aktör i rätt tid med rätt förutsättningar.

Mål

Med hjälp av samordnare tydliggöra och stärka samverkan mellan samarbetsparterna och genom detta delta i övergripande målet att öka andelen personer till självförsörjning och studier.

Effektivisera kartläggningsfasen och genom detta förkorta tiden för att starta upp rehabiliteringsprocessen och vägen mot egen försörjning.

Målgrupp

Personer mellan 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och där ärendet bedöms komplex.

Remiss

Handläggare aktualiserar ärende till Resurslotsen utifrån skriftligt samtycke från personen.

Kontaktuppgifter

Samordnare: Emmelie Carlsson
Telefon: 076-104 12 41
E-post:

Mer om Resurslotsen

Beredningsgruppen består av representanter från samverkansparterna. Här bereds och konsulteras ärenden som initierats av samverkanspartnerna. Utifrån den samlade kompetensen bedömer beredningsgruppen om personer har behov av fördjupad samordning och ger rekommendationer till insats.

Resurslotsen

TitelStorlekUpplagdLadda ner
Aktualiseringsblankett Resurslotsen320.65 KB2023-12-18 Ladda ner
Avvikelseblankett Resurslotsen151.51 KB2023-12-18 Ladda ner
Samtyckesblankett Resurslotsen279.91 KB2023-12-18 Ladda ner

Kort fakta

Samordnarens roll i tjänsten som utvecklingsstrateg hos samordningsförbundet.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland.

Kontaktperson: Emmelie Carlsson.


Plattform U Ornskoldsvik Samordningsforbund FINSAM webb

Plattform U

Unga vuxna som av olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden och har ett behov av längre stöd för att komma vidare mot egenförsörjning (arbete/ utbildning). Individen kan delta i verksamheten via bistånd, hänvisning från myndighet eller på egen ansökan (förebyggande/ uppsökande).

Plattform U är en coachande är till viss del öppen, d v s individen kan komma till en början utan anvisning/ biståndsbedömning. Uppvisat behov avgör om aktiviteten övergår till någon annan typ av aktivitet. De aktiviteter som erbjuds är coachande samtal, grupputbildningsblock, inblick i olika studieformer, förberedande praktik och arbetsmarknadsåtgärd inför arbete. För att möjliggöra ett bra underlag för bedömning om individens behov av stöd i aktiviteter, exempelvis i ett arbete, kommer en arbetsterapeut att arbeta med aktivitetsförmågebedömningar utifrån specificerat uppdrag.

Mål

  • Att stötta ungdomar på vägen mot arbete eller studier.
  • Att samarbetet intensifieras mellan olika samverkanspartners så att ungdomarna så snabbt som möjligt kommer in i en stärkande aktivitet.
  • Att erbjuda alla som har ett behov av 7TJUGO denna insats, genom att utöka ingångarna.
  • Samverka för att skapa fler platser för arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Att vara en uppsökande verksamhet.
  • Att tydliggöra möjligheter att gå vidare från aktiviteter via AME.
  • Att fortsätta utveckla samarbetet med vuxenutbildningens studievägledare.

Målgrupp

Unga vuxna mellan 16-30 år.

Remiss

Verksamheten är till viss del öppen, d v s individen kan komma till en början utan anvisning/ biståndsbedömning.

Kontaktuppgifter

E-post:

Plattform U logo webb

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Kontaktperson projekt: Susannah Kroon, .


Samtalsbyrån Screenshot YouTube Farg Webb

Samtalsbyrån för unga

Hos samtalsbyrån kan den unge få råd, stöd och hjälp att hantera det som känns svårt. På Samtalsbyrån erbjuds professionell samtalsbehandling med fokus på hälsa och individens självläkande krafter. Visar det sig att man behöver någon annan typ av stöd kan samtalsbyrån hjälpa till att slussa vidare.

Samtalsbyran möter drygt 100 ungdomar/år i åldern 16-30 år. De söker främst för nedstämdhet, stressymptom, ångest och relationsproblem. Samtalsbyrån för unga är samlokaliserad vid Ungdomsmottagningen i lättillgängliga lokaler för att hitta samordningsvinster utifrån ungdomarnas bästa.

Syfte

En gemensam plattform för samverkan och samarbete kring ungas psykiska hälsa. Uppdraget är att hjälpa målgruppen med sina funderingar innan de blir för stora eller negativa. Samtalsbyrån ska fungera som ett naturligt steg före vårdens olika alternativ.

Mål

Samtalsbyrån är en stabil och välkänd verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna i Örnsköldsvik.

Målgrupp

Samtalsbyrån är till för ungdomar mellan 16 och 30 år som vill ha en utomstående person att prata med.

Remiss

All kontakt med Samtalsbyran är frivillig och ingen remiss krävs. Ungdomar kan själv ta kontakt vi telefon eller mejl. Det är gratis att besöka Samtalsbyran.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0660-887 95
E-post:
Besöksadress: Bergsgatan 9, 891 34 Örnsköldsvik

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun.

Samverkande parter: Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen.

Kontaktperson projekt: Maria Ingelsson, .