Tillgnglighetsanpassade stigar i Skagshamn

Tryggar föräldrar – Älskade barn

Personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte direkt utan förberedelse kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster behöver en förebyggande rehabilitering innan arbetsplatsnära rehabilitering är aktuell.

Denna arena och form av rehabilitering saknas fortfarande i samhället idag. Förlängning av tidigare lyckat projekt då parternas bedömning är att insatsen genom åren har stärkt deltagande individers resa mot egen försörjning. Övergångar mot gemensam kartläggning och sjukersättning påvisar detta. I annat fall finns det efter avslutad insats en bättre planering framåt mot nästa steg än vad fallet var innan insatsen. Rehabiliteringen som erbjuds hos Vidare Vy sker i samarbetade med kommunens arbetsmarknadsenhet, Startpunkten, där personer får träffa en handläggare/arbetsterapeut. Försäkringsutredarna (FU) på Försäkringskassan som arbetar med samordning av rehabilitering jobbar nära arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter och coacher på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs.

Syfte

Arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter inom Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med arbetsmarknadscoacher för att ge Försäkringskassan ett underlag där arbetsförmåga beskrivs för att möjliggöra fortsatt planering mot återgång i arbete.

Mål

Målet är att stärka de individer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och att därmed förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning och står så långt från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster, utan behöver en period för att bli redo för mer aktiv rehabilitering. Personer med psykiska diagnoser och sociala funktionshinder samt personer med fysiska funktionshinder och social problematik.

Remiss

Försäkringskassa remitterad till arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Helen Berglund.


Tillgnglighetsanpassade stigar i Skagshamn

Förstärkt budget- och skuldrådgivning

Kommunen har enligt lag, ansvar för att erbjuda budget- och skuldrådgivning till medborgarna. I det arbetet har det uppmärksammats att ett större antal nyanlända har hamnat i skuld på grund av okunskap om hur samhället fungerar. Tjänstepersoner som möter målgruppen har många gånger inga specialkunskaper om skulder och dess konsekvenser, skuldsanering och konsumentkunskap. Inom kommunens budget- och skuldrådgivningsverksamheten har det framkommit att det behövs informationsinsatser för att förhindra överskuldsättning och sprida kunskap om hushållsekonomi och konsumentkunskap till de nyanlända, men även till de tjänstepersoner som dagligen träffar målgruppen. Målgruppen kan ha svårt att förstå hur det svenska samhället fungerar på grund av kulturskillnader och språkförbistring. Vidare har det uppmärksammats att redan överskuldsatta nyanlända behöver få hjälp att komma till rätta med en fungerande hushållsekonomi samt att förebygga skuldsättning. Inom ett samhälle är det ett flertal myndigheter och organisationer som möter målgruppen.

Syfte

Syftet med projektet består av tre delar. Första delen av projektets syfte är att med informationsinsatser förhindra överskuldsättning och sprida kunskap om hushållsekonomi och konsumenträtt till de nyanlända, men även till de tjänstepersoner som dagligen träffar målgruppen.  Andra delen av syftet är att nyanläda som redan är överskuldsatta ska få hjälp att komma till en fungerande hushålls ekonomi samt att förebygga ny skuldsättning.
Samt tredje delen av syftet är att genom projektet ta fram material och metoder för att förstärka kommunens befintliga verksamheter och arbeta mot en permanent implementering av projektet.

Mål

Genom information och rådgivning ska projektet på lång sikt hjälpa målgruppen att inte hamna i överskuldsättning och för de inom målgruppen som redan befinner sig i skuld ska få hjälp att ta ta sig ur det. Att ha en ekonomi i balans främjar en bättre hälsa för barn och vuxna. Med en bättre hälsa ökar motivationen till att ta sig ut i arbete, vilket i längden skulle leda till lägre samhällskostnader och förhoppningsvis även mindre kriminalitet.

Delmål 1:  Målgruppen ska ha kunskap om vart de kan vända sig för råd i budget- och skuld frågor, samt i konsumentfrågor. Målgruppen ska ha kunskap om vart de kan vända sig för råd i budget- och skuld frågor, samt i konsumentfrågor.

Delmål 2: Säkerställa att samhällskunskapen innehåller tillräcklig information om budget och skuld frågor, samt konsumentkunskap. 80 % av målgruppen klarar kunskapsfrågor i enkät efter avklarad information

Målgrupp

Målgruppen för projektet är i huvudsak nyanlända vuxna inom Örnsköldsviks kommun som är i behov av information och rådgivning om budget, överskuldsättning, hushållsekonomi och konsumentkunskap. Indirekt kommer projektet även att beröra barn, eftersom föräldrarna får en ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar när det gäller hushållsekonomi och konsumentlagar. Inom kommunens budget- och skuldrådgivning har det visat sig att den här målgruppen är en stor del av de som kommer i kontakt med verksamheten. .

 

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun

Samverkande parter: Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen,

Kontaktperson projekt:


Tillgnglighetsanpassade stigar i Skagshamn

Lärlingsvux

Projektet riktar sig till en början till unga vuxna som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och de behöver extra insatser för att bli anställningsbara. Eleverna kommer att påbörja en Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska där undervisningen kommer att ske 70% av utbildningstiden ute på en arbetsplats, arbetsplatsförlagt lärande, tillsammans med en handledare som har stöd av yrkeslärare. I de fall där det finns brister i det svenska språket får elev och handledare även stöd från språklärare ute på APL. De resterande 30% görs inne på skolan där språk- och yrkesutbildning vävs samman även där vid behov.

Syfte

 

Mål

Målet är att unga vuxna både med annat modersmål än svenska samt de som har svenska som modersmål ska etablera sig på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning. Ett annat mål är att Lärlingsvux ska bli en naturlig del av kompetensförsörjningen i Örnsköldsviks kommun.

Målgrupp

Unga vuxna med annat modersmål än svenska

Remiss

 

Kontakt

 

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun, bildningsförvaltningen

Samverkande parter:  Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson projekt:


Tillgnglighetsanpassade stigar i Skagshamn

Projekt Äpplet

Personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte direkt utan förberedelse kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster behöver en förebyggande rehabilitering innan arbetsplatsnära rehabilitering är aktuell.

Denna arena och form av rehabilitering saknas fortfarande i samhället idag. Förlängning av tidigare lyckat projekt då parternas bedömning är att insatsen genom åren har stärkt deltagande individers resa mot egen försörjning. Övergångar mot gemensam kartläggning och sjukersättning påvisar detta. I annat fall finns det efter avslutad insats en bättre planering framåt mot nästa steg än vad fallet var innan insatsen. Rehabiliteringen som erbjuds hos Vidare Vy sker i samarbetade med kommunens arbetsmarknadsenhet, Startpunkten, där personer får träffa en handläggare/arbetsterapeut. Försäkringsutredarna (FU) på Försäkringskassan som arbetar med samordning av rehabilitering jobbar nära arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter och coacher på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs.

Syfte

Arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter inom Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med arbetsmarknadscoacher för att ge Försäkringskassan ett underlag där arbetsförmåga beskrivs för att möjliggöra fortsatt planering mot återgång i arbete.

Mål

Målet är att stärka de individer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och att därmed förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning och står så långt från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster, utan behöver en period för att bli redo för mer aktiv rehabilitering. Personer med psykiska diagnoser och sociala funktionshinder samt personer med fysiska funktionshinder och social problematik.

Remiss

Försäkringskassa remitterad till arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Helen Berglund.


Tillgnglighetsanpassade stigar i Skagshamn

Port 5 Unga vuxna

Personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte direkt utan förberedelse kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster behöver en förebyggande rehabilitering innan arbetsplatsnära rehabilitering är aktuell.

Denna arena och form av rehabilitering saknas fortfarande i samhället idag. Förlängning av tidigare lyckat projekt då parternas bedömning är att insatsen genom åren har stärkt deltagande individers resa mot egen försörjning. Övergångar mot gemensam kartläggning och sjukersättning påvisar detta. I annat fall finns det efter avslutad insats en bättre planering framåt mot nästa steg än vad fallet var innan insatsen. Rehabiliteringen som erbjuds hos Vidare Vy sker i samarbetade med kommunens arbetsmarknadsenhet, Startpunkten, där personer får träffa en handläggare/arbetsterapeut. Försäkringsutredarna (FU) på Försäkringskassan som arbetar med samordning av rehabilitering jobbar nära arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter och coacher på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs.

Syfte

Arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeuter inom Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med arbetsmarknadscoacher för att ge Försäkringskassan ett underlag där arbetsförmåga beskrivs för att möjliggöra fortsatt planering mot återgång i arbete.

Mål

Målet är att stärka de individer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och att därmed förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer som är sjukskrivna eller uppbär aktivitetsersättning och står så långt från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud av rehabiliteringstjänster, utan behöver en period för att bli redo för mer aktiv rehabilitering. Personer med psykiska diagnoser och sociala funktionshinder samt personer med fysiska funktionshinder och social problematik.

Remiss

Försäkringskassa remitterad till arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Helen Berglund.