Kommunen har enligt lag, ansvar för att erbjuda budget- och skuldrådgivning till medborgarna. I det arbetet har det uppmärksammats att ett större antal nyanlända har hamnat i skuld på grund av okunskap om hur samhället fungerar. Tjänstepersoner som möter målgruppen har många gånger inga specialkunskaper om skulder och dess konsekvenser, skuldsanering och konsumentkunskap. Inom kommunens budget- och skuldrådgivningsverksamheten har det framkommit att det behövs informationsinsatser för att förhindra överskuldsättning och sprida kunskap om hushållsekonomi och konsumentkunskap till de nyanlända, men även till de tjänstepersoner som dagligen träffar målgruppen. Målgruppen kan ha svårt att förstå hur det svenska samhället fungerar på grund av kulturskillnader och språkförbistring. Vidare har det uppmärksammats att redan överskuldsatta nyanlända behöver få hjälp att komma till rätta med en fungerande hushållsekonomi samt att förebygga skuldsättning. Inom ett samhälle är det ett flertal myndigheter och organisationer som möter målgruppen.

Syfte

Syftet med projektet består av tre delar. Första delen av projektets syfte är att med informationsinsatser förhindra överskuldsättning och sprida kunskap om hushållsekonomi och konsumenträtt till de nyanlända, men även till de tjänstepersoner som dagligen träffar målgruppen.  Andra delen av syftet är att nyanläda som redan är överskuldsatta ska få hjälp att komma till en fungerande hushålls ekonomi samt att förebygga ny skuldsättning.
Samt tredje delen av syftet är att genom projektet ta fram material och metoder för att förstärka kommunens befintliga verksamheter och arbeta mot en permanent implementering av projektet.

Mål

Genom information och rådgivning ska projektet på lång sikt hjälpa målgruppen att inte hamna i överskuldsättning och för de inom målgruppen som redan befinner sig i skuld ska få hjälp att ta ta sig ur det. Att ha en ekonomi i balans främjar en bättre hälsa för barn och vuxna. Med en bättre hälsa ökar motivationen till att ta sig ut i arbete, vilket i längden skulle leda till lägre samhällskostnader och förhoppningsvis även mindre kriminalitet.

Delmål 1:  Målgruppen ska ha kunskap om vart de kan vända sig för råd i budget- och skuld frågor, samt i konsumentfrågor. Målgruppen ska ha kunskap om vart de kan vända sig för råd i budget- och skuld frågor, samt i konsumentfrågor.

Delmål 2: Säkerställa att samhällskunskapen innehåller tillräcklig information om budget och skuld frågor, samt konsumentkunskap. 80 % av målgruppen klarar kunskapsfrågor i enkät efter avklarad information

Målgrupp

Målgruppen för projektet är i huvudsak nyanlända vuxna inom Örnsköldsviks kommun som är i behov av information och rådgivning om budget, överskuldsättning, hushållsekonomi och konsumentkunskap. Indirekt kommer projektet även att beröra barn, eftersom föräldrarna får en ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar när det gäller hushållsekonomi och konsumentlagar. Inom kommunens budget- och skuldrådgivning har det visat sig att den här målgruppen är en stor del av de som kommer i kontakt med verksamheten. .

 

Kort fakta

Projektägare: Örnsköldsviks kommun

Samverkande parter: Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen,

Kontaktperson projekt: